Guide till CSR och Hållbart företagande

Hållbart företagande och CSR

Företags ansvarstagande för andra faktorer än vinstmaximering har varit en het fråga under senare tid. I perioder genom historien har det ansetts vara en plikt för företagen att ta ett större ansvar i och för samhället samt för de anställda. Under andra tider har detta ansvar varit väsentligt underordnat. Från 1950-talet fram till och med millennieskiftet var frågan om hållbart företagande i princip icke-existerande. När det moderna samhället växte fram, tog det offentliga successivt över fler och fler av de funktioner som vi idag förknippar med hållbart företagande. Under senare delen av 1900-talet definierades därför företagande mycket snävt, nämligen som en verksamhet inriktad på att maximera vinsten för aktieägarna. Socialt, etiskt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar fanns inte på kartan.

Nu blåser dock förändringens vindar. Fler och fler företag inser att det finns fördelar att vinna på att formulera en bredare definition av företagande. Idag är Corporate Social Responsibility (CSR) begreppet för dagen.

Tre former av samhällsansvar

När man talar om CSR brukar man nämna ekonomiskt ansvarstagande, socialt ansvarstagande och miljömässigt ansvarstagande. Vart och ett av dessa begrepp är i sin tur nedbrutet i olika delar. Här följer lite kort om vad man i affärslivet menar med respektive begrepp.

Ekonomiskt ansvarstagande
 • Drägliga arbetsförhållanden hos underleverantörer
 • Produktansvar
 • Affärsetik (m a p mutor, etc.)
 • Att de anställda få engagera sig fackligt
Socialt ansvarstagande
 • God arbetsmiljö
 • Aktivt arbete mot diskriminering
 • Möjligheter till friskvård och annan förkovran på arbetstid
 • Donationer till välgörande ändamål
Miljömässigt ansvarstagande
 • Att man arbetar med ett miljötänk i varje led i produktionen
 • Att företaget strävar efter att uppnå miljöcertifiering
 • Produkter som inte ger större miljöpåverkan än vad som är absolut nödvändigt
 • Kompensation för ekologiska fotavtryck

Ovan är typexempel, inte absoluta sanningar. Sedan är det viktigt att komma ihåg att CSR är ett tankesätt och ett arbetssätt som måste implementeras i policys, arbetsordningar och handlingsplaner. Annars blir det bara vackra ord.

Vi stödjer etiskt mode